Regulamin

Poniższy Regulamin obowiązuje od 27.03.2020r.

1. Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Autoholików na rzecz użytkowników Internetu usług polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Ogłoszeń w Serwisie Autoholicy oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu Autoholicy.
2. Serwis Autoholicy jest dostępny na stronie internetowej: autoholicy.pl oraz poprzez aplikację mobilną. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Autoholicy jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych. Za dostęp do aplikacji z urządzeń mobilnych operator telekomunikacyjny może naliczyć dodatkową opłatę.

2. Definicje
Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
1. Autoholików — Autoholicy 1. TUNE-UP INŻ. DONAJ ROBERT 2 AUTOHOLICY DONAJ ROBERT z siedzibą w Gdańsku, 80-180 Gdańsk ul. Przemian 2
2. Serwis Autoholicy — prowadzony przez Autoholików w języku polskim internetowy serwis ogłoszeniowy, dostępny w domenie internetowej autoholicy.pl oraz poprzez aplikację mobilną
3. Ogłoszenie— sporządzone przez Ogłoszeniodawcę ogłoszenie dotyczące sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia (zaproszenie do składania ofert) zamieszczane w Serwisie Autoholicy, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
4. Użytkownik— Ogłoszeniodawca, a także każda osoba korzystająca z zasobów Serwisu Autoholicy.
5. Ogłoszeniodawca — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z opublikowanym przez siebie Ogłoszeniem, którzy w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarli z Autoholicy umowę w przedmiocie emisji Ogłoszenia w Serwisie Autoholicy i korzystają z usług świadczonych w ramach Serwisu Autoholicy.
6. Konto Ogłoszeniodawcy — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie Autoholicy na rzecz Ogłoszeniodawcy, umożliwiający korzystanie z Serwisu Autoholicy i gromadzący informacje na temat korzystania przez Ogłoszeniodawcę z Serwisu Autoholicy. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Ogłoszeniodawcę unikalny adres email (w przypadku Konta utworzonego niezależnie od Ogłoszenia także hasło). Konto Ogłoszeniodawcy może być powiązane wyłącznie z jednym adresem e-mail.
7. Przedmiot Ogłoszenia— pojedynczy pojazd samochodowy, który zgodnie z decyzją Autoholików może być przedmiotem Ogłoszenia w serwisie Autoholicy.
8. Regulamin— niniejszy Regulamin.
9. Konsument — Ogłoszeniodawca będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. będący osobą fizyczną, dokonującą w Serwisie Autoholicy czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Dezaktualizacja Ogłoszenia – sytuacja, w której (1) doszło do zbycia Przedmiotu Ogłoszenia lub (2) Użytkownik dokonał zmiany Ogłoszenia w sposób wskazujący, iż dotyczy ono innego Przedmiotu Ogłoszenia niż ten, którego dotyczyło pierwotnie.

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu Autoholicy

Rejestracja Konta Ogłoszeniodawcy w Serwisie Autoholicy następuje:
1. Poprzez utworzenie Konta w Serwisie Autoholicy,
2. Poprzez dodanie Ogłoszenia w Serwisie Autoholicy, gdzie Konto utworzone zostaje automatycznie w celu udostępnienia Ogłoszeniodawcy możliwości zarządzania danymi w ramach treści Ogłoszenia.
3. Ogłoszenie w Serwisie Autoholicy umieszcza Ogłoszeniodawca, który samodzielnie ustala jego treść.
4. Ogłoszenie musi jednoznacznie dotyczyć sprzedaży tylko jednego Przedmiotu Ogłoszenia. W czasie emisji Ogłoszenia Ogłoszeniodawca nie ma możliwości zmiany Przedmiotu Ogłoszenia na inny.  Jednocześnie ten sam Przedmiot Ogłoszenia w danej chwili nie może być przedmiotem innego Ogłoszenia. W Serwisie Autoholicy emitowane są jedynie Ogłoszenia aktualne. Autoholicy są uprawnieni do zakończenia emisji Ogłoszenia w przypadku uzasadnionego stwierdzenia, iż nastąpiła jego Dezaktualizacja.
5. Ogłoszenie powinno wskazywać na rzeczywistą cenę brutto lub opcjonalnie cenę netto. Pole „cena” w formularzu nie może zawierać kwoty raty czy ceny wykupu w przypadku umów leasingowych.
6. Ogłoszenie powinno wskazywać na prawidłową kategorię Przedmiotu Ogłoszenia i zawierać wyłącznie informacje istotne dla promocji Przedmiotu Ogłoszenia.
7. W kategoriach obejmujących samochody osobowe, mogą być zamieszczane wyłącznie Ogłoszenia dotyczące sprzedaży Pojazdów za cenę nie niższą niż 400 zł brutto (słownie: czterysta złotych).
8. Podstawowy czas emisji Ogłoszenia w Serwisie Autoholicy wynosi maksymalnie 15 albo 30 dni, nie dłużej jednak niż do momentu Dezaktualizacji Ogłoszenia. Czas emisji Ogłoszenia może być odpowiednio przedłużany w sposób opisany w Regulaminie.
9.  Zabronione jest dodawanie Ogłoszeń nie mających związku z motoryzacją.
10. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę. Informacje dotyczące Przedmiotu Ogłoszenia, w tym m.in. cena, wynikające z treści Ogłoszenia powinny odpowiadać informacjom wskazanym przez Ogłoszeniodawcę w formularzu, wypełnianym podczas dodawania Ogłoszenia. Treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać czy Przedmiotem Ogłoszenia jest określony komplet czy pojedynczy Przedmiot Ogłoszenia oraz wskazywać czy określona przez Ogłoszeniodawcę cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Przedmiotu Ogłoszenia.
11. Treści Ogłoszeniodawcy w postaci zdjęć dodanych przez Ogłoszeniodawcę do Ogłoszenia powinny zawierać wyłącznie Przedmiot Ogłoszenia, którego dotyczy Ogłoszenie. Na dodawanych przez Ogłoszeniodawcę zdjęciach do Ogłoszenia nie mogą znajdować się adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów, numery komunikatorów internetowych lub znaki wodne lub inne oznaczenia identyfikujące Ogłoszeniodawcę.
12. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia i wideo) i jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów Autoholików oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Autoholicy nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Ogłoszeniodawców, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
13. Ogłoszeniodawca upoważnia Autoholików, w okresie emisji Ogłoszenia w serwisie Autoholicy i  w celu promocji Ogłoszenia, do publikacji zdjęć zamieszczonych w Ogłoszeniu w polskich i zagranicznych mediach społecznościowych. Użytkownik, z chwilą zamieszczenia w Ogłoszeniu treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego, wyraża zgodę na ich nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie rozpowszechnianie w serwisach internetowych należących do Autoholicy a także w serwisach partnerskich, z którymi Autoholicy współpracują, w zakresie:
1. utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkich nośnikach;
2. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;
3. publicznego wyświetlania i odtwarzania;
4. wykorzystywania w różnych formatach wraz z prawem włączania ich w całości lub we fragmentach do innych utworów i tworzenia opracowań.
15. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu Autoholicy materiałów wymaga każdorazowo zgody Autoholików i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Autoholików oraz Ogłoszeniodawców. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie Autoholicy w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu Autoholicy, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Autoholików.
16. Dozwolone jest pobieranie i wtórne wykorzystanie nieistotnej części baz danych służących do realizacji zadań Serwisu Autoholicy, o ile nie prowadzi to do naruszenia określonych w Regulaminie zasad korzystania z Serwisu Autoholicy, a w szczególności nie polega na powtarzającym się i systematycznym pobieraniu danych, ich agregowaniu lub przetwarzaniu w sposób sprzeczny z Regulaminem i nie powoduje nieusprawiedliwionego naruszenia słusznych interesów Autoholików.

4. Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy przez Ogłoszeniodawcę w przedmiocie emisji Ogłoszenia, wymaga wykonania czynności wskazanych w pkt 5.1. poniżej i następuje z chwilą dodania przez Ogłoszeniodawcę ogłoszenia w serwisie Autoholicy
2. Zasady odstąpienia od umowy w przedmiocie emisji Ogłoszenia przez Konsumenta, zawiera załącznik nr 5 do Regulaminu.
3. Autoholicy ma prawo weryfikacji statusu Ogłoszeniodawcy oraz odmowy uznania go za Konsumenta w przypadku stwierdzenia, iż zamieszczane Ogłoszenia związane są z działalnością gospodarczą lub zawodową Ogłoszeniodawcy. Autoholicy uwzględnia w tym zakresie w szczególności liczbę zamieszczanych Ogłoszeń (większą od liczby ogłoszeń zamieszczanych przez Konsumentów) oraz ich treść. Ogłoszeniodawca, któremu odmówiono statusu Konsumenta ma prawo złożenia wyjaśnień i dokumentów. Na ich bazie Autoholicy podejmuje finalną decyzję w tej sprawie.

5. Zamieszczenie i edycja Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę

1. Zamieszczenie Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę w Serwisie Autoholicy wymaga:
1.1. wypełnienia formularza dostępnego na stronie Serwisu Autoholicy, poprzez jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe oraz wcześniejszego zaakceptowania
2. Emisja Ogłoszenia w Serwisie Autoholicy oraz w serwisach partnerskich rozpoczyna się nie później, niż w ciągu 2 dni od chwili dodania Ogłoszenia.
3. Za pomocą formularza, o którym mowa w pkt 5.1.1.1. powyżej, Ogłoszeniodawca może także dołączyć do Ogłoszenia od 1 do 6 zdjęć Przedmiotu Ogłoszenia (w formacie określonym na stronie Serwisu Autoholicy).
6. Ogłoszeniodawca, w okresie emisji Ogłoszenia oraz w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia jego emisji w Serwisie Autoholicy, ma dostęp do panelu administracyjnego pozwalającego na edycję tego Ogłoszenia, tj. na zmianę jego treści, w polach podlegających edycji, a także na przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia o kolejne 15 lub 30 dni wraz z wyborem sposobu jego aktywacji.
7. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia o kolejne 15 lub 30 dni wymaga aktywacji dokonanej w sposób wskazany w pkt 5.1.2. powyżej, i następuje nie później niż w ciągu 2 godzin od jej dokonania. Brak aktywacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, w ciągu 6 miesięcy od zakończenia emisji Ogłoszenia, skutkuje wyłączeniem możliwości przedłużenia jego emisji.

6. Zasady odpowiedzialności

1. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, Autoholicy, w zależności od rodzaju i skali naruszenia, mogą: udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawiesić na czas określony lub nieokreślony emisję ogłoszenia lub funkcjonalność Konta Ogłoszeniodawcy w zakresie dostępu do poszczególnych usług w ramach Serwisu Autoholicy, uzależnić rejestrację Konta Ogłoszeniodawcy w Serwisie Autoholicy od uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Autoholicy.
2. Autoholicy umożliwiając emisję Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w niezbędnym zakresie oraz zmianę wybranej przez Ogłoszeniodawcę kategorii Ogłoszenia, w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Ogłoszeniodawcę.
3. Autoholicy nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Ogłoszeniodawcę umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Ogłoszeniodawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Autoholicy nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Przedmiotów Ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Ogłoszeniodawcę, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
4. Za naruszenie Regulaminu uznawane jest m.in. umieszczenie Ogłoszenia zawierającego informacje o zamiarze zakupu lub zamiany (zamiast sprzedaży) Przedmiotu Ogłoszenia albo istotne zaniżenie wartości Przedmiotu Ogłoszenia, wystawienia Ogłoszenia dotyczące więcej niż jednego Przedmiotu Ogłoszenia, manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii lub podanie informacji wprowadzających w błąd, jak również Ogłoszenia, które zawiera treści: powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące Autoholikom lub innym podmiotom, promocyjno-reklamowe lub ogłoszeniowe, linki lub logotypy kierujące do innych stron internetowych, innych niż Autoholicy, wprowadzające w błąd.  Naruszenie Regulaminu stanowi także umieszczenie Ogłoszeń dotyczących Przedmiotów Ogłoszeń spalonych pojazdów, Ogłoszeń mających charakter licytacji lub aukcji Przedmiotu Ogłoszenia oraz dodawanie zdjęć zawierających produkty i usługi inne niż te będące przedmiotem Ogłoszenia. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Autoholików działań określonych w pkt. 7.1. powyżej.
5. Autoholicy nie odpowiada ponadto za:
1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
2. realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
3. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
4. działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Autoholicy,
5. działanie siły wyższej.
6. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu Autoholicy stanowią przedmiot praw wyłącznych Autoholicy lub Ogłoszeniodawców. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

8. Opłaty

1. Usługi świadczone w ramach Serwisu Autoholicy na rzecz Ogłoszeniodawców są nieodpłatne.

9. Prywatność i Poufność

1. Autoholicy zbierają i przetwarzają dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.
3. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o treści Ogłoszeń, a także o zawartych w ramach Serwisu Autoholicy umowach.

10. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Autoholicy usług świadczonych w ramach Serwisu Autoholicy, a także w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu Autoholicy.
2. Reklamacje należy zgłaszać Autoholikom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@autoholicy.pl lub listem poleconym na adres Autoholicy z dopiskiem „Serwis Autoholicy”.
3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.
5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Autoholicy niezwłocznie zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.
6. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez Autoholików.

11. Dezaktywacja Ogłoszeń

1. Brak aktywacji Ogłoszenia w ciągu 6 miesięcy od zakończenia jego emisji skutkuje wyłączeniem możliwości przedłużenia jego kolejnej emisji.

12. Czas trwania umowy i jej rozwiązanie

1. Świadczenie usług w ramach Serwisu Autoholicy  ma charakter bezterminowy, jednakże każda ze Stron (Autoholicylub Ogłoszeniodawca) może rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W celu rozwiązania umowy Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: info@autoholicy.pl
2. Autoholicy zastrzegają sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Ogłoszeniodawcą, który nie przestrzega postanowień Regulaminu.
3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Autoholicy, o której mowa w pkt 12.2. powyżej, Ogłoszeniodawca nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie Autoholicy bez uprzedniej, odrębnej i wyraźnej zgody Autoholików.

13. Zmiany Regulaminu

1. Regulamin może zostać zmieniony przez Autoholików. O zmianach i o terminach ich obowiązywania, Autoholicy poinformują Ogłoszeniodawców na stronie internetowej Serwisu Autoholicy oraz drogą elektroniczną.
2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu Autoholicy. Usługi aktywowane przez Ogłoszeniodawców przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach.
3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: info@autoholicy.pl, które będzie skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy z Autoholikami, z zastrzeżeniem, że umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu emisji wszystkich dotychczasowych Ogłoszeń.

14. Postanowienia końcowe

1. W ramach usług dostępnych w serwisie Autoholicy, Ogłoszeniodawca zleca Autoholikom publikowanie ogłoszeń (w tym ich modyfikowanie) w innych serwisach internetowych należących do Autoholicy lub podmiotów powiązanych, a także w innych mediach takich jak prasa, telewizja, sieć Internet oraz banery i billboardy. Jednocześnie Autoholicy, może umieścić na zdjęciach przedstawiających Przedmiot Ogłoszenia znak wodny, zawierający wskazanie nazwy serwisu Autoholicy, celem zabezpieczenie przedmiotowego zdjęcia przed nieuprawnionym wykorzystywaniem go przez podmioty trzecie.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu Autoholicy, a także w stosunku do Ogłoszeniodawców przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Ogłoszeniodawcy, w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Autoholikami, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu Autoholicy na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu Autoholicy będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
5. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsumenci mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Załącznik nr 5 Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

  • Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość z Autoholikami w terminie 15 dni od dnia jej zawarcia bez konieczności podawania przyczyny. W tym celu powinien przesłać do Autoholicy jednoznaczne oświadczenie na adres e-mail info@autoholicy.pl lub listownie na adres siedziby Autoholików.
    Konsument może też skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy wskazanego poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed ww. terminem.
  • W przypadku skorzystania przez konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą.

Prawo do odstąpienia nie przysługuje, w przypadku gdy Autoholicy wykonali w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy Formularz odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy